35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,0,1,5000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
Platany 2019 01
Platany 2019 02
Platany 2019 03
Platany 2019 04

Darmowa pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane przez radcę prawnego w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego nr 11, prowadzonym przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00 w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 pok. 56 C.

Kontakt: tel. 667854944, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Z POWODU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE,

ZAWIESZAMY BEZPOŚREDNIE FORMY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO DO ODWOŁANIA!

POMOC BĘDZIE UDZIELANA WYŁĄCZNIE PRZY POMOCY ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ! 

WNIOSEK O NIEODPŁATNĄ POMOC 

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc-bez-oswiadczenia.doc

SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., W TYTULE WPISUJĄC "NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - XX", GDZIE XX STANOWI PAŃSTWA INICJAŁY (PIERWSZA LITERA IMIENIA I NAZWISKA).

W CELU UŁATWIENIA PRACY OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PORADY PROSIMY O WPISYWANIE W TREŚCI WNIOSKU NR TELEFONU, A TAKŻE DNI TYGODNIA ORAZ ZAKRESU GODZIN, W KTÓRYCH CHCĄ PAŃSTWO OTRZYMAĆ PORADĘ. PORADY ŚWIADCZONE SĄ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU MIĘDZY GODZ. 16:00 A 20:00, Z WYŁĄCZENIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY.

W PRZYPADKU PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W CZASIE ZAWIESZENIA UDZIELANIA ICH BEZPOŚREDNIO MOGĄ PAŃSTWO DZWONIĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU MIĘDZY 7:30 A 15:30 (Z WYŁĄCZENIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY) NA NUMERY TELEFONU BIURA MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW PODANE PONIŻEJ:

91 424 5075

91 424 5027

 

W związku z tym, iż znowelizowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w Mieście Szczecin od 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) oraz 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO).

Lokale, w których Miasto zorganizowało punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w budynku Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 (wejście od ul. św. Jacka Odrowąża) oraz w filii Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, a przyjęcia interesantów będą się odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00.

Aby skorzystać z porady w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego nr 11, prowadzonym przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze, należy się zarejestrować na wizytę pod numerem tel. 91 42 45 000. Rejestracja czynna jest w od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację, prowadzoną przez mediatora sądowego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje: 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; 

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; 

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; 

4) przeprowadzenie mediacji; 

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; 

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. 

Uprawnieni będą mogli uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z następujących dziedzin prawa:

 • prawa pracy,
 • sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego,
 • inne.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zasady funkcjonowania punktów oraz przyjęć interesantów:

 • Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane osobom uprawnionym osobiście przez osoby świadczące pomoc prawną lub obywatelską w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej/obywatelskiej.
 • Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie udziela się osobom działającym zamiast osób uprawnionych, z wyjątkiem przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych.
 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod nr tel. 91 42 45 000. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 • Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej udzielający porady może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, na obszarze miasta.
 • W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa sporządzonej przez Prezydenta. Udzielenie informacji, może polegać również na przekazaniu oferty jednostki nieodpłatnego poradnictwa, w formie karty informacyjnej poradnictwa.
 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824),może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 • Wymienionym osobom może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewania się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 • Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość w formie papierowej na adres:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu drogą elektroniczną oświadczenia i innych danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 • Osoba udzielająca porady prawnej lub porady obywatelskiej dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy, przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.
 • Karta pomocy zawiera część B obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej. Osoba, która wyraziła opinię na temat udzielonej pomocy umieszcza wypełnioną część B karty w oznakowanej urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenia porady.

Organizację oraz funkcjonowanie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej (NPP) oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) regulują następujące akty prawne:

 • Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2019.294 t.j. z dnia 2019.02.15)

 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467)

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492).

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.