Nasza misja

Misją Stowarzyszenia Solidarne Kobiety Zawsze jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego przysługujących jego członkom praw, a także obowiązków, działania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji .

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności i zostało zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach   (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Statutu oraz na podstawie innych obowiązujących norm prawnych.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

Cele Stowarzyszenia:

 • Działania w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji   życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • Działalność charytatywną - dobroczynną
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej  i kulturowej
 • Ochronę i promocję zdrowia
 • Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym, starszych, niepełnosprawnych oraz osób wymagających szczególnej troski
 • Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
 • Upowszechnienie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych
 • Naukę, edukację i wychowanie
 • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 • Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych
 • Działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym
 •  Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, działań wspomagających rozwój demokracji
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami
 • Promocję i organizację wolontariatu
 • Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo  organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz podmioty działające na rzecz pożytku publicznego i wolontariatu
 • Poradnictwo obywatelskie i doradztwo psychospołeczne
 • Współpracę z organizacjami międzynarodowymi w zakresie obrony interesów pracowników i respektowania praw człowieka;
 • nieodpłatną pomoc prawną oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje, między innymi,  poprzez:

 1. Prowadzenie biura poradnictwa obywatelskiego i społecznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz podejmowanie działań zwiększających świadomość prawną społeczeństwa
 2. Organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów
 3. Prowadzenie spotkań, konferencji, prelekcji i seminariów służących realizacji celów statutowych
 4. Organizowanie kampanii i akcji   informacyjnych promujących wyrównanie szans, równouprawnienie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 5. Organizowanie i udział w karajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych
 6. Doradztwo dla społeczeństwa lokalnego, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, związków zawodowych, podmiotów gospodarczych i kulturalnych
 7. Współpracę z instytucjami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i przedsiębiorcami
 8. Prowadzenie Biura ds. Kobiet w którym  kompetentni doradcy udzielają  bezpłatnie porad obywatelskich  i psychologicznych m. in. w zakresie:
 • procedur i spraw urzędowych
 • świadczeń socjalnych (zasiłki, renty, emerytury)
 • spraw mieszkaniowych
 • opieki medycznej i niepełnosprawności
 • trudnych spraw rodzinnych
 • problemów w pracy

 

 


Drukuj